Algemene Voorwaarden

De Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van VehGro B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73396427) zijn:

Art.1 Aanbieding/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen (offertes) van VehGro B.V. (te noemen “VehGro”) zijn vrijblijvend en VehGro behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en algemene voorwaarden te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of wordt ingegeven door oorzaken die buiten de invloedsfeer van VehGro liggen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met VehGro.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kan VehGro aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn stilzwijgend van toepassing op opvolgende overeenkomsten of opdrachten van een Afnemer, die reeds eerder volgens deze algemene voorwaarden VehGro heeft gecontracteerd.

Art.2 Offertes/ Bestellingen

 1. De prijsvermeldingen, website uitingen en andere uitingen van prijzen op de Vehgro(web)shops of (digitale) catalogussen zijn geen offerte.
 2. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 3. Voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer met VehGro, is VehGro niet aansprakelijk, tenzij en voorzover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VehGro.
 4. VehGro behoudt zich het recht voor om bestellingen op elk moment kosteloos en zonder vergoeding van schade te annuleren. Als er al betaald is, wordt dit uiteraard terugbetaald.
 5. Indien binnen 14 dagen na uitgifte van een pro-formafactuur geen betaling door de klant heeft plaatsgevonden, zal een bestelling automatisch worden geannuleerd.

Art.3 Bezorgkosten/betaling

 1. De producten van VehGro worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van VehGro. De diensten van VehGro worden verricht tegen de overeengekomen (vaste of variabele) prijs en die VehGro na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze berekent.
 2. Actuele details over bezorgkosten staan vermeld onder hoofdstuk verzendinformatie https://www.vehgroshop.nl/verzendinformatie.html
 3. Betalen is vooruit mogelijk met meerdere betaalmogelijkheden. De beschikbare betaalmogelijkheden die gelden voor de klant worden tijdens de checkout getoond. Na ontvangst van betaling van het volledige aankoopbedrag met opslagen zoals transportkosten, wordt uw bestelling verstuurd. Eventuele afwijkende afspraken enkel in nader overleg en na bevestiging van VehGro.
  Betalen op factuur is uitsluitend mogelijk, indien VehGro deze betaaloptie heeft vrij geschakeld voor de klant/afnemer.
 4. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen op openstaande facturen. Ook is de afnemer niet bevoegd om de betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijk, op te schorten. Tenzij verrekening of opschorting uitdrukkelijk is overeengekomen met Verkoper.
 5. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 6. Indien de afnemer de factuur niet -contant- op de vervaldag heeft voldaan, is de afnemer, zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, de wettelijke handelsvertragingsrente met een opslag van 2% aan VehGro verschuldigd over het openstaande bedrag, vanaf de factuurdatum tot de dag van betaling.
 7. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, per bank te geschieden voorafgaand aan de feitelijke aflevering van de producten. Voor het geval VehGro een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en VehGro tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan VehGro te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten.
 10. VehGro is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door VehGro te verrichten prestaties, een en ander op een door VehGro aan te geven wijze.
 11. Vervangende producten worden onder het aanrekenen van vervangingskosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. VehGro garandeert niet het tijdig aanbieden van de vervangende producten.

Art. 4 Dropshipment

 1. Algemeen: Dropshipping is het proces waarbij Verkoper (VehGro), de Afnemer (betalende klant van VehGro) de mogelijkheid biedt om Producten in te kopen die vervolgens bij Verkoper in voorraad worden gehouden. Consumenten kunnen deze Producten bestellen bij Afnemer tegen een door de Afnemer te bepalen Verkoopprijs. Na een verkoop stuurt de Afnemer de pakbon per email naar de Verkoper. De Verkoper pickt en verpakt de order en verzend de Producten in opdracht en voor rekening en risico van Afnemer naar de Klanten, een en ander zo dat de Klanten niet zien dat de Producten van Verkoper afkomstig zijn (mits mogelijk).
 2. Dropshipmentorders waarbij bestellingen naar een ander verzendadres worden gestuurd dan het adres van Afnemer, vallen tevens onder deze algemene voorwaarden.
 3. De producten worden middels pakketpost verstuurd naar het opgegeven afleveradres van de Klant, waarbij de Klant een handtekening dient te plaatsen voor ontvangst. Het ontbreken van een Handtekening of betwisting van ontvangst van een product, ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper.
 4. Het risico voor schade aan en verlies van de Producten gaat onmiddellijk over op de Afnemer na overhandiging van de Producten aan de (extern) transporteur. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade van retourzendingen en schade als gevolg van verlies van retourzendingen.
 5. Afnemer onderhoudt in het geval van retourneren het contact met de Klant. Afnemer zal een Klant nimmer doorverwijzen naar Verkoper in geval van retournering. Verkoper beoordeelt het product na tijdige binnenkomst op mate van gebrekkigheid. Deze mate bepaald eventuele hoogte restitutiebedrag of vervanging. Indien Verkoper oordeelt dat het Product gebrekkig is en dit te wijten is aan een oorzaak die voor rekening en risico van Verkoper komt, dan zal Verkoper een nieuw product toezenden aan de Klant. De transportkosten voor het alsdan retourneren van het defecte Product en weer opnieuw toezenden van een nieuw Product komen voor rekening van Verkoper. Indien Verkoper oordeelt dat het gebrek aan het product niet voor haar rekening en risico komt, dan stelt zij de Afnemer daarvan in kennis en stuurt zij het product voor rekening en risico en op kosten van Afnemer terug naar Afnemer.
 6. Afnemer vrijwaart Verkoper voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van uitvoering van Orders, dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt Verkoper daarvan volledig schadeloos.
 7. De afnemer garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper of leverancier van Verkoper in relatie tot de Producten.
 8. De prijzen van producten zijn (dagelijks) aan wijziging onderhevig. De door Afnemer te betalen prijzen zijn de prijzen op het moment dat Verkoper een Order accepteert.
 9. Verzendkosten, kosten voor opslag en handlingskosten worden verrekend met behulp van voorschotfacturen. Deze voorschotfacturen dienen (maandelijks) vooraf te worden voldaan. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting kan VehGro leveringen stagneren. Deze kosten zijn door Verkoper vermeld op: https://www.vehgroshop.nl/dropshipment

Art.5 Leveringstermijn

 1. Alle artikelen uit de webshop zijn doorgaans uit voorraad leverbaar binnen 1-7 werkdagen. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet voorradig is of uit voorraad genomen is. In een dergelijk geval krijgt u daarvan bericht per email of telefoon en houdt VehGro uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht. Vooralsnog streeft VehGro ernaar om binnen 1-7 werkdagen (na ontvangst van uw betaling) uw bestelling te leveren.
  Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Indien Afnemer met enige betaling in gebreke is, is VehGro gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder kennisgeving vooraf, op te schorten, dan wel tot ontbinding over te gaan.
 2. De levertermijn gaat in, wanneer over alle details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van VehGro.
 3. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. Nimmer is sprake van fatale termijnen voor Verkoper.
 4. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat VehGro na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij VehGro een termijn van minimaal één maand zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 5. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens VehGro. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van VehGro of haar leidinggevend personeel.
 6. Indien de indicatieve leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Van (af)levering is sprake zodra de artikelen op de afgesproken plaats zijn bezorgd of ter bezorging zijn aangeboden.

Art.6 Overmacht

 1. In geval VehGro door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is VehGro niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VehGro kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art.7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Afnemer al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan VehGro verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de Afnemer over.

Art.8 Reclames en aansprakelijkheid

 1. De Afnemer is gehouden de producten direct na aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen drie (3) dagen na ontvangst van de betreffende zaken dan wel de facturen schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan VehGro kenbaar gemaakt te worden. Indien een eventueel gebrek aan de zaken niet direct na ontvangst had kunnen worden ontdekt of ontdekt had moeten worden, dan dient binnen drie (3) dagen na de ontdekking van de klacht(en), de klacht(en) schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht, alsook de reden van niet eerder kunnen ontdekken van de klachten, aan VehGro kenbaar gemaakt te worden
 3. Tijdens de reclameringstermijn (3 dagen) zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 4. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt VehGro geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
 5. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
 6. Indien een reclame door VehGro gegrond wordt bevonden, heeft VehGro het recht te harer keuze:
  1. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
  2. het geleverde te vervangen door een product met soortgelijke specificaties;
  3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding.
 7. De afnemer dient in een voorkomend geval VehGro onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

Art.9 Herroepingsrecht B2B

 1. Afnemer beschikt niet over een herroepingsrecht, tenzij dit met VehGro nadrukkelijk is overeengekomen dan wel indien VehGro dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Het herroepingsrecht is te allen tijde uitgesloten voor producten:
  1. die door VehGro tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer (specifieke producten op maat geproduceerd) en daarmee niet weder verkoopbaar zijn;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. alle levensmiddelen en zaken die bederfelijk van aard zijn (die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop VehGro geen invloed heeft;
 3. Indien afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal afnemer het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan VehGro retourneren, conform de door VehGro verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal VehGro dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangen van de retourzending in de juiste conditie terugbetalen.

Art.10 Garantie/ aansprakelijkheidsbeperking

 1. VehGro, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 2. Onverminderd het vorenstaande is VehGro in ieder geval nimmer aansprakelijk:
  1. wegens niet, of niet tijdige levering;
  2. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
  3. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);
  4. voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
  5. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
  6. voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data als vastgelegd op (magnetische) informatiedragers;
  7. voor schade veroorzaakt door het gebruik van een Vehgro(web)shops, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van dataverbindingen.
 3. Indien VehGro in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, is VehGro slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is VehGro nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
 5. De afnemer zal VehGro vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens VehGro.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VehGro of haar leidinggevende ondergeschikten.

Art.11 Niet toerekenbare tekortkomingen

 1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door VehGro niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan VehGro niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor VehGro als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
 2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, epidemie of pandemie, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van VehGro alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen, (extreme) koersval financiële markten en gebeurtenissen welke door VehGro redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
 3. VehGro heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. VehGro is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VehGro gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. VehGro behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
 4. VehGro heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Art.12 Ontbinding

 1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens VehGro niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die VehGro te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In gevallen onder boven genoemd, heeft VehGro het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. VehGro is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst VehGro schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door VehGro verrichte prestaties, en heeft VehGro onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
 7. In geval van (gedeeltelijke) ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding of anderszins een compensatie voor geleden schade en/of verliezen.

Art.13 Website/ Webshop

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website(s) of in prijsvermeldingen, folders en catalogussen gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Alle door of in opdracht van VehGro gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in dit artikel blijven eigendom van VehGro en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

Art.14 Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van afnemers in Nederland, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met afnemers buiten Nederland, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is naast het Nederlands recht ook het Weens Koopverdrag (WKV) van toepassing.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling en instandhouding van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 4. De Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen VehGro en afnemer, tenzij VehGro er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen.